The Government of Taiwan does not offer subsidies to non-Taiwanese nationals infected with HIV infection for treatment in Taiwan.

愛滋篩檢與治療費用通知書
 
  • 臺灣政府已修改法令,取消非本國籍人類免疫缺乏病毒(HIV)感染者之入境停留及居留限制,也取消此項健康檢查項目。
  • 由於非本國籍人士在臺治療HIV感染之費用,臺灣政府不提供補助,每年治療費用約為新台幣三十萬元(約美金一萬元)建議非本國籍人士於來臺前,先於母國接受HIV篩檢,了解自身健康狀況如為HIV感染者,建議留在母國接受治療。欲來臺工作者,請先行購買醫療保險,以免造成個人財務負擔。
  • 外籍人士來臺後,可自行至醫院進行HIV篩檢,了解自身感染狀況,在臺傳染病諮詢電話為0800-001922
 Notice for HIV Screening and Treatment Costs 
 
1. The Government of Taiwan has revised its laws to lift restrictions on entry, stay and residence of non-Taiwanese nationals infected with human immunodeficiency virus (HIV) in addition to removing this item from health examination.
2. The Government of Taiwan does not offer subsidies to non-Taiwanese nationals infected with HIV infection for treatment in Taiwan. The annual treatment costs for HIV is NTD$300,000 (approximately USD$10,000). It is strongly advised that non-Taiwanese nationals to undergo HIV screening in their homeland prior to visiting Taiwan in order to understand their own health conditions. Persons infected with HIV are strongly advised to stay in their homeland for treatment. Persons intending to work in Taiwan are advised to purchase medical health insurance in advance to avoid financial burdens. 
3. Upon entry into Taiwan, foreigners may undergo HIV screening at a hospital to determine their infection status. The consultation hotline for infectious diseases in Taiwan is 0800-001922. 

 
Giấy thông báo chi phí xét nghiệm và điều trị HIV

1.  Chính phủ Đài Loan đã sửa đổi pháp lệnh, hủy bỏ quy định hạn chế nhập cảnh, tạm trú và cư trú đối với người nước ngoài bị Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (HIV), và cũng hủy bỏ hạng mục xét nghiệm này trong quy định khám sức khỏe.
2.  Do Chính phủ Đài Loan không trợ cấp chi phí điều trị HIV tại Đài Loan cho người nước ngoài, mà chi phí điều trị mỗi năm khoảng 300 ngàn Đài tệ (khoảng 10 ngàn Đô la Mỹ), nên kiến nghị người nước ngoài, trước khi đến Đài Loan hãy tiến hành xét nghiệm HIV ở nước mình để nắm bắt tình hình sức khỏe của bản thân; nếu bị nhiễm HIV, kiến nghị hãy ở lại nước mình để điều trị. Đối với người dự định đến Đài Loan làm việc, kiến nghị hãy mua Bảo hiểm Sức khỏe trước, nhằm tránh gánh nặng tài chính cho bản thân.
3.  Người nước ngoài sau khi đến Đài Loan có thể tự đến bệnh viện xét nghiệm HIV để nắm bắt tình hình nhiễm bệnh của mình, số điện thoại tư vấn bệnh truyền nhiễm tại địa bàn Đài Loan là: 0800-001922.
 
 
 ใบแจ้งค่าใช้จ่ายในการตรวจและรักษาโรคเอดส์
 
  1. รัฐบาลไต้หวันได้ยกเลิกคำสั่งการห้ามชาวต่างชาติที่ติดโรคเอดส์ (HIV) เข้าประเทศ หยุดแวะและอยู่อาศัยในไต้หวัน รวมทั้งการตรวจสุขภาพในรายการนี้ด้วย
  2. เนื่องจากรัฐบาลไต้หวันไม่ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจและรักษาโรคเอดส์ให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไต้หวัน ค่ารักษาพยาบาลโรคเอดส์ตกประมาณปีละ NT$ 300,000 (หรือประมาณ US$ 10,000) จึงขอแนะนำชาวต่างชาติให้ตรวจโรคเอดส์  (HIV) ในประเทศของตนก่อนเดินทางมาไต้หวัน หากป่วยเป็นโรคเอดส์ให้รับการรักษาในประเทศของตนเสียก่อน ผู้ที่ประสงค์จะมาทำงานในไต้หวันให้ซื้อประกันการรักษาพยาบาลล่วงหน้า เพื่อป้องกันภาระที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง
  3. ชาวต่างชาติเมื่อเดินทางเข้ามาไต้หวันสามารถขอตรวจโรคเอดส์  (HIV) จากโรงพยาบาลได้ด้วยตนเอง เพื่อรับรู้สภาพร่างกายตนเอง หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาโรคติดต่อ 0800-001922
 
Lampiran : Surat Pemberitahuan Seleksi AIDS dan Biaya Pengobatan
 
  1. Pemerintah Taiwan telah mengubah peraturan , dimana telah membatalkan non warga negara Taiwan yang terjangkit virus (HIVmasuk ke negara ini , menetap  dalam jangka waktu pendek atau menetap dalam jangka waktu yang lama yang dibatasi waktunya dan juga telah membatalkan item ini dari pemeriksaan kesehatan .  
  2. Mengenai biaya pengobatan dari non warga negara Taiwan yang terjangkit virus  (HIVdi Taiwan tidak ditanggung oleh pemerintah Taiwan lagi , pemerintah Taiwan tidak akan memberikan subsidi , setiap tahun biaya pengobatan kira-kira sebesar tiga ratus ribu NT$ ( kira-kira sepuluh ribu US $) , sarankan sebelum non warga negara Taiwan datang ke Taiwan , terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan HIV di negara asal , dan untuk mengetahui kondisi kesehatan badan sendiri ; bila telah terjangkit HIV , sarankan mengadakan pengobatan di negara asal terlebih dahulu . Bagi yang hendak bekerja di Taiwan mohon terlebih dahulu membeli asuransi pengobatan , demi untuk menghindari  terjadinya beban keuangan secara pribadi .
  3. Setelah pendatang asing masuk ke Taiwan , dapat melakukan pemeriksaan seleksi HIV ke rumah sakit dengan sendiri , demi untuk lebih jelas tentang kondisi terjangkit virus ini , boleh telpon ke nomor telepon konseling penyakit menular di wilayah Taiwan adalah : 0800-001922 .
 
 
瀏覽人次 1207